Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdrager

Qare
Qare voert sinds 2015 wettelijk vastgelegde keuringen uit in het kader van de APPA. Zij doet dit in opdracht van RAET, gemeenten of Transitium. De uitvoering van een keuring wordt verzorgd door een verzekeringsarts en, afhankelijk van de keuring of uitkomst van een medische beoordeling, door een arbeidsdeskundige.

Uitkering
U bent oud-bestuurder en heeft een functie bekleed als burgemeester of wethouder. U bent afgetreden waardoor u nu recht heeft op een uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers (APPA). Drie maanden na de ingangsdatum van de uitkering bent u verplicht mee te werken aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor het vinden van passende arbeid.  Wanneer u om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen niet in staat bent om hieraan mee te werken, dan kan het zijn dat u vrijstelling heeft gekregen van uw sollicitatieverplichting. Let op! Dit dient dan tijdens uw actieve periode al zijn vastgelegd middels een keuring.  Wanneer u tijdens uw wachtgeldperiode in een situatie komt waardoor u om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen niet in staat bent om te voldoen aan uw sollicitatieplicht, dan is het mogelijk een tijdelijke vrijstelling te krijgen.

APPA-keuring
Wanneer u aan het einde van uw uitkeringsperiode arbeidsongeschikt bent, dan dient er een keuring plaats te vinden om vast te stellen of u recht heeft op voortzetting van uw uitkering. Deze keuring is tweeledig: medisch en arbeidsdeskundig. De uitkomst van deze keuring geeft de mate van algemene invaliditeit weer middels een percentage. Afhankelijk van de hoogte van dit percentage wordt uw uitkering wel of niet voortgezet. Ook de hoogte van uw uitkering is afhankelijk van dit percentage.

Herbeoordeling
Binnen een jaar nadat voor de eerste keer uw uitkering is voortgezet, vindt er eenmalig* een herbeoordeling plaats. Hiermee dient vastgesteld te worden of er – als gevolg van gronden die invloed hebben op de mate van algemene invaliditeit – redenen aanwezig zijn voor herziening of intrekking van de uitkering. Als er geen redenen aanwezig zijn voor herziening of intrekking van de uitkering, dan wordt de gehele voortzetting van uw uitkering toegekend zoals in eerste instantie was beslist.

De termijn van voortzetting van uw uitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd. Voor het einde van iedere termijn dat uw uitkering wordt voortgezet, vindt er opnieuw een medische beoordeling plaats.

Werkwijze
• U wordt door uw gemeente, RAET of Transitium bij Qare aangemeld voor een van de hierboven genoemde
keuringen.
• U wordt door Qare ingepland voor een afspraak bij de verzekeringsarts.
• Wanneer er ook een afspraak met een arbeidsdeskundige gemaakt moet worden, wordt hierover na uw afspraak met
de verzekeringsarts contact opgenomen.
• Nadat alle afspraken hebben plaatsgevonden, ontvangt u een rapportage van zowel de medische beoordeling (dit is een niet-medisch rapport) als van het arbeidsdeskundig onderzoek (wanneer deze is uitgevoerd).
• Qare verzendt met uw medeweten deze rapportages naar zowel RAET als naar de betreffende contactpersoon van uw
gemeente.
• RAET verwerkt de uitkomst van het onderzoek en berekent en verstrekt uw uitkering