Schadelastbeheersing

Qare richt zich op het beperken van schadelast rond verzuim en arbeidsongeschiktheid, waarbij de de menselijke maat in acht wordt genomen.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Vanaf 2013 bent u als werkgever volgens de wet BeZaVa gedurende maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Dit betekent dat u het loon van uw werknemer de eerste twee jaar doorbetaalt bij ziekte. Is uw werknemer langer dan 2 jaar ziek, dan betaalt u nog maximaal 10 jaar de lasten in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Veranderingen sinds 2014

Sinds 1 januari 2014 betaalt u als werkgever een gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW). De hoogte van deze premie wordt bepaald door meerdere factoren. UWV werkt in de berekening van de gedifferentieerde premie (net als bij de WGA) met een vertraging van twee jaar. Het gaat om werknemers met een tijdelijk dienstverband die 2 jaar geleden recht hebben gehad op Ziektewet (T-2).

Het is belangrijk om werknemers met een tijdelijk dienstverband goed te begeleiden tijdens verzuim en werkhervatting en bij uitdiensttreding te volgen. Daarnaast is het raadzaam om een ziek-uit-dienst-administratie bij te houden. Hiermee heeft u de mogelijkheid om de beschikking werkhervattingskas van UWV op juistheid te controleren.

Naast de gedifferentieerde premie ZW is per 1 januari 2014 een gedifferentieerde WGA-flexpremie geïntroduceerd. Vanaf 2013 is de werkgever gedurende maximaal 10 jaar (financieel) verantwoordelijk voor de WGA-lasten van vaste werknemers (WGA-vast). Per 1 januari 2014 geldt dat ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan en de WGA-flex zijn ingestroomd. Ook de premie WGA-flex wordt bepaald door instroom van flexwerkers in
de WGA-flex, waarbij ook het T-2 principe wordt gehanteerd.

Veranderingen in 2017

In 2017 wordt de gedifferentieerde premie WGA-flex samengevoegd met de gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste werknemers) tot één gedifferentieerde WGA-premie. Per 1 januari 2017 kan u zich privaat verzekeren voor de gehele WGA.

Bent u op dit moment al eigenrisicodrager voor de WGA-vast? Dan is het advies de huidige verzekering en daarmee ook de garantieverklaring uit te breiden met de WGA-flex. Zo wordt u eigenrisicodrager voor het WGA-risico van al uw werknemers. Een andere optie is om terug te keren naar het publieke bestel.

Controle schadelast

Verzuim- en schadelastbeheersing krijgen een nog grotere prioriteit. Zolang uw werknemer in dienst is heeft u invloed op de schadelast. Is uw organisatie publiek verzekerd voor de Ziektewet? Dan neemt UWV de verzuim- en re-integratiebegeleiding van u over. De lasten van de uitkering worden doorbelast via de gedifferentieerde premie. U betaalt wel, maar u heeft zelf geen invloed op het verloop en de duur van de Ziektewet.

Voordelen eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet kan uitkomst bieden omdat u hierbij de regie in eigen hand neemt. Er zijn twee momenten per jaar waarop uw organisatie eigenrisicodrager kan worden, namelijk per 1 januari of per 1 juli. U dient de aanvraag hiervoor vóór 1 oktober of 1 juli hebben ingediend. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaalt u geen ZW-premie meer. Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de volledige verzuimbegeleiding en uitkeringsadministratie in het kader van de Ziektewet. U voert dus zelf de Ziektewet uit, zonder tussenkomst van UWV. Zo heeft u de controle over het gehele Ziektewetproces. Verantwoord eigenrisicodragen vraagt om deskundig inzicht in risico’s en kansen. Als eigenrisicodrager hoeft u de Ziektewet niet zelf uit te voeren. Dit kan u uitbesteden aan een private uitvoerder zoals Qare.

Complete regie op verzuim & arbeidsongeschiktheid. Meer weten?

Contact