De verschillen tussen een klacht, het deskundigenoordeel en een second opinion

By | Uncategorized | No Comments

Wanneer er sprake is van verzuim spelen er vaak verschillende belangen. Bij Qare hechten we waarde aan een objectieve vorm van dienstverlening en hanteren we de menselijke maat.
Het kan echter wel eens voorkomen dat een werkgever of zieke medewerker niet tevreden is over het oordeel van de bedrijfsarts, onze dienstverlening of het proces van re-integratie. Maar hoe ga je daar als organisatie of medewerker nu mee om?

Deze infosheet geeft inzicht in de verschillen tussen een klacht, het deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion.

 

Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdrager

By | Uncategorized | No Comments

Qare
Qare voert sinds 2015 wettelijk vastgelegde keuringen uit in het kader van de APPA. Zij doet dit in opdracht van RAET, gemeenten of Transitium. De uitvoering van een keuring wordt verzorgd door een verzekeringsarts en, afhankelijk van de keuring of uitkomst van een medische beoordeling, door een arbeidsdeskundige.

Uitkering
U bent oud-bestuurder en heeft een functie bekleed als burgemeester of wethouder. U bent afgetreden waardoor u nu recht heeft op een uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers (APPA). Drie maanden na de ingangsdatum van de uitkering bent u verplicht mee te werken aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor het vinden van passende arbeid.  Wanneer u om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen niet in staat bent om hieraan mee te werken, dan kan het zijn dat u vrijstelling heeft gekregen van uw sollicitatieverplichting. Let op! Dit dient dan tijdens uw actieve periode al zijn vastgelegd middels een keuring.  Wanneer u tijdens uw wachtgeldperiode in een situatie komt waardoor u om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen niet in staat bent om te voldoen aan uw sollicitatieplicht, dan is het mogelijk een tijdelijke vrijstelling te krijgen.

APPA-keuring
Wanneer u aan het einde van uw uitkeringsperiode arbeidsongeschikt bent, dan dient er een keuring plaats te vinden om vast te stellen of u recht heeft op voortzetting van uw uitkering. Deze keuring is tweeledig: medisch en arbeidsdeskundig. De uitkomst van deze keuring geeft de mate van algemene invaliditeit weer middels een percentage. Afhankelijk van de hoogte van dit percentage wordt uw uitkering wel of niet voortgezet. Ook de hoogte van uw uitkering is afhankelijk van dit percentage.

Herbeoordeling
Binnen een jaar nadat voor de eerste keer uw uitkering is voortgezet, vindt er eenmalig* een herbeoordeling plaats. Hiermee dient vastgesteld te worden of er – als gevolg van gronden die invloed hebben op de mate van algemene invaliditeit – redenen aanwezig zijn voor herziening of intrekking van de uitkering. Als er geen redenen aanwezig zijn voor herziening of intrekking van de uitkering, dan wordt de gehele voortzetting van uw uitkering toegekend zoals in eerste instantie was beslist.

De termijn van voortzetting van uw uitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd. Voor het einde van iedere termijn dat uw uitkering wordt voortgezet, vindt er opnieuw een medische beoordeling plaats.

Werkwijze
• U wordt door uw gemeente, RAET of Transitium bij Qare aangemeld voor een van de hierboven genoemde
keuringen.
• U wordt door Qare ingepland voor een afspraak bij de verzekeringsarts.
• Wanneer er ook een afspraak met een arbeidsdeskundige gemaakt moet worden, wordt hierover na uw afspraak met
de verzekeringsarts contact opgenomen.
• Nadat alle afspraken hebben plaatsgevonden, ontvangt u een rapportage van zowel de medische beoordeling (dit is een niet-medisch rapport) als van het arbeidsdeskundig onderzoek (wanneer deze is uitgevoerd).
• Qare verzendt met uw medeweten deze rapportages naar zowel RAET als naar de betreffende contactpersoon van uw
gemeente.
• RAET verwerkt de uitkomst van het onderzoek en berekent en verstrekt uw uitkering

Wijziging Arbowet 2017

By | Nieuws | No Comments

Op 25 januari 2017 is het voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt per 1 juli 2017 in werking. Voor de lopende contracten gaat, na de ingangsdatum van de wetswijziging, een overgangstermijn van 1 jaar gelden, waarna de Inspectie SZW handhavend zal optreden.
Read More

Omgaan met gegevens van uw zieke medewerker

By | Nieuws | No Comments

In de normale omgang tussen medewerker en leidinggevende is het de gewoonste zaak ziekte en de gevolgen daarvan met elkaar te delen. In veel personeelsinformatiesystemen is het mogelijk gespreksnotities, beperkingen en diagnoses in te voeren.
Wist u dat dit niet zomaar mag en een aantal zaken verboden zijn vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke een Europese wet is? De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de wet en bij een overtreding zijn de boetes niet gering. Ook ten aanzien van de communicatie tussen u, de arbodienst en de bedrijfsarts zijn er strenge regels die nageleefd dienen te worden. Read More

Uitvoering Ziektewet uitmuntend beoordeeld door UWV

By | Nieuws | No Comments

UWV heeft op 15 december 2015 een audit uitgevoerd bij Qare op de uitvoering van de Ziektewet in het kader van het eigenrisicodragen Ziektewet.
Conclusie: Qare voert de Ziektewet in het kader van het eigenrisicodragen Ziektewet geheel juist uit! Qare blijft werken aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is trots op de beoordeling van UWV!

Conclusie audit UWV - Qare, volledige juiste uitvoering ZW!

Minister Asscher sluit route voor éénjarig WGA-voordeel af

By | Nieuws | No Comments

In een kamerbrief heeft minister Asscher een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn, alvorens zij toestemming kunnen krijgen om weer eigenrisicodrager te worden.

Read More

Al na een paar maanden reparatie WW

By | Nieuws | No Comments

De recent vernieuwde regels voor de ww gaan al weer deels op de schop. Minister Asscher (Sociale Zaken) kondigt aan dat hij ongewenste effecten gaat repareren.
Vandaag stuurt hij een brief hierover aan de Tweede Kamer. Hoe een en ander er precies komt uit te zien wordt pas later dit jaar duidelijk bij de behandeling van zijn begroting, maar hij neemt nu voor het eerst stelling door aan te kondigen dat hij het over een andere boeg zal gooien.

Read More

Onderzoek toont aan; Preventiemaatregelen van Qare Nederland beperken instroom in de Ziektewet aanzienlijk

By | Nieuws | No Comments

Uit onlangs voltooid onderzoek bij Qare, private uitvoerder voor de Ziektewet, blijkt dat de preventiemaatregelen die zij nemen substantieel bijdragen aan een lagere instroom in de Ziektewet. Over een periode van 1,5 jaar is de werkwijze van Qare gemonitord en zijn de daaruit voortvloeiende cijfers omtrent verzuimreductie en herstelduur geanalyseerd. Er komen een aantal zeer interessante bevindingen naar voren. De verzuimduur is hierin een belangrijk punt. Waar de gemiddelde verzuimduur binnen de Ziektewet bij UWV maar liefst 52 weken is, is dit bij Qare 23 weken. Een groot voordeel dus voor de Eigenrisicodragers die de uitvoer van de Ziektewet uit handen hebben gegeven aan Qare. Read More

Gebrek aan herkeuringen. Gevolg: 150.000 onterechte uitkeringen!

By | Nieuws | No Comments

Ongeveer 150.000 arbeidsongeschikten in Nederland ontvangen ten onrechte een uitkering. Dat stelt Novag, de vakbond van verzekeringsartsen die werken voor uitkeringsinstantie UWV. De belangrijkste oorzaak is een groot gebrek aan herkeuringen. De meeste arbeidsongeschikten zien jarenlang geen verzekeringsarts nadat ze (deels) zijn afgekeurd. Terwijl velen in die tijd herstellen. De Nederlandse vereniging van verzekeringsartsen NVVG onderschrijft dit. Read More