Wijziging Arbowet 2017

By maart 23, 2017Nieuws

Op 25 januari 2017 is het voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt per 1 juli 2017 in werking. Voor de lopende contracten gaat, na de ingangsdatum van de wetswijziging, een overgangstermijn van 1 jaar gelden, waarna de Inspectie SZW handhavend zal optreden.

De wetswijziging betreft de volgende onderdelen:

 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de Arbo-regelgeving;
 • een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen;
 • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht;
 •  meer rechten voor de werknemersvertegenwoordiging.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Rol bedrijfsarts

 • Een werknemer heeft het recht om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. De werknemer kan zonder dat er sprake is van verzuim een arbeidsomstandighedenspreekuur aanvragen. De werkgever wordt door de bedrijfsarts niet geïnformeerd over het consult, tenzij op verzoek van werknemer met diens uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast mag de werknemer ook zelf om een spreekuur verzoeken op het moment dat er sprake is van verzuim. Werknemers dienen door de werkgever op de hoogte gesteld te worden van de mogelijkheid en de procedure hoe ze de afspraak kunnen maken.
 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts indien de werknemer het niet eens is met het gegeven advies van de bedrijfsarts. Dit zal een bedrijfsarts zijn die niet werkzaam is bij of voor de eigen arbodienst. De second opinion dient aangevraagd te worden bij de bedrijfsarts die het advies heeft gegeven.
 • De werkgever wordt verplicht om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen de werkplekken te bezoeken.
 • De bedrijfsarts heeft het recht op overleg met het medezeggenschapsorgaan (bijvoorbeeld OR of personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker of belanghebbende werknemers over beleid met betrekking tot gezond en veilig werken.
 • De preventieve taken van de bedrijfsarts zijn specifieker benoemd. De bedrijfsarts moet bijvoorbeeld een klachtenprocedure hebben, adviseren over preventieve maatregelen wat betreft arbobeleid, beroepsziekten melden en er worden in de wet minimumeisen gesteld aan het contract tussen de werkgever en de arbodienstverleners (basiscontract arbodienstverlening).

Rol preventiemedewerker

 • Er wordt expliciet vastgelegd dat de preventiemedewerker adviseert aan en nauw samenwerkt met de bedrijfsarts/arbodienst.
 • Het medezeggenschapsorgaan, de werkgever, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst moeten tenminste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken binnen de organisatie bespreken. De preventiemedewerker moet in ieder geval ingeschakeld worden bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bij de advisering en uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen.
 • Naast het instemmingsrecht van het medezeggenschapsorgaan voor wat betreft de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker, moet het medezeggenschapsorgaan en de werkgever met een gemeenschappelijke opvatting komen over de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Het doel is meer draagvlak en een duidelijkere taak voor de preventiemedewerker.

Rechten medezeggenschapsorgaan / OR
De werknemersvertegenwoordiging /ondernemingsraad krijgt meer rechten:

 • Voor de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie heeft de OR vanaf 1 juli 2017 een instemmingsrecht.
 • Alle Arbo-kerndeskundigen krijgen het recht met het medezeggenschaporgaan te overleggen.
 • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de inschakeling van de second opinion bedrijfsarts. Voortaan moet in het contract met een arbodienst staan wie de second opinion verricht. De werkgever mag de werknemer zo’n buitencontractuele second opinion in redelijkheid niet weigeren. Onze organisatie kan u desgewenst een bedrijfsarts leveren die de second opinion verricht conform de wettelijke bepalingen.

Wat staat er al in het huidige contract met ons en wat gaat er aangepast worden?
Wij gaan de contracten aanpassen op bovenstaande punten.

Door te voeren aanpassingen ten aanzien van:

 • de samenwerking van de bedrijfsarts/arbodienst met de preventiemedewerker;
 • het recht om de werkplek te bezoeken;
 • de mogelijkheid voor de werknemer tot een second opinion;
 • overleg met de werknemersvertegenwoordiging;
 • aansluiten op het basiscontract arbodienstverlening.
  Voor alle contracten die met ons afgesloten zijn geldt dat deze op verrichtingenbasis zijn.

Al wel geregeld zijn:

 • de verplichting om beroepsziekten te melden;
 • de adviesrol bij verzuim;
 • de mogelijkheid voor de werknemer tot preventief consult of het indienen van een klacht.

Wat kunt u zelf als werkgever al doen?

 • Aan de hand van bovengenoemde punten kunt u nagaan in hoeverre de werknemersvertegenwoordiging al voldoende in hun rol zit.
 • Of de preventiemedewerker voldoende ondersteuning heeft vanuit de werknemersvertegenwoordiging, er vanuit gaande dat de preventiemedewerker al is aangesteld.
 • Beoordelen of de toegankelijkheid van de bedrijfsarts voldoende bekend is bij de medewerkers.
 • Een model ontwikkelen waarbij de samenwerking tussen bedrijfsarts en preventiemedewerker en tussen bedrijfsarts en OR/werknemersvertegenwoordiging geregeld wordt en de vrije toegang tot werkplekken door de bedrijfsarts. Onze A&O-deskundige kan u hier desgewenst al in adviseren.

De tijd zal het leren…
Op een aantal punten zijn er onduidelijkheden en vraagtekens ten aanzien hoe dit in de praktijk vormgegeven gaat worden. Neem de second opinion die ten aanzien van ieder advies aangevraagd kan worden. Veel werkgevers maken zich zorgen om de kosten die dat met zich mee zal brengen. De schatting is dat er 250 keer op jaarbasis in Nederland gebruik van gemaakt zal worden. Is dat ook zo? Een andere vraag die er ligt is: hoe verhoudt de second opinion zich met het deskundigenoordeel van het UWV of de commissie van drie voor ambtenaren?

De bedrijfsarts moet vanuit de Arbowet al beroepsziekten melden. Met de wetswijziging wordt hij of zij gesanctioneerd als er niet gemeld wordt. Wat zal dat betekenen voor het aantal meldingen van beroepsziekten?

Hoe ga je werkplekbezoeken en onderzoeken door de bedrijfsarts organiseren als die geen spreekuren houdt op locatie van de klant? Wordt dat structureel één of meerdere keren per jaar of naar behoefte van de bedrijfsarts of spreekkamerproblematiek?

Hoe motiveer je een OR/werknemersvertegenwoordiging die geen interesse heeft in overleg met de bedrijfsarts of één van de kerndeskundigen? Onze A&O-deskundige of artsen kunnen u hier desgewenst al in adviseren en het proces desgewenst begeleiden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de nieuwe Arbowet. Eind mei ontvangen onze klanten informatie over de wijze waarop wij deze wetswijziging gaan implementeren.

Binnenkort geven wij hierover een informatiebijeenkomst. We wachten nog op de algemene maatregelen van bestuur over de nieuwe Arbowet. Daarom worden de bijeenkomsten verschoven naar een tot nader te bepalen datum. Houd deze website goed in de gaten!

Op 11 mei hebben wij een cursus Preventiemedewerker gegeven. De cursus was een groot succes en werd door de deelnemers beoordeeld met een 8!
Wilt u meer informatie over deze cursus, neem dan contact op met Maarten van de Sande door een mail te sturen naar maarten.vandesande@apac-arbodienst.nl.