Arbowet en arbodienstverlening

Arbowet: gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers

Vitale werknemers houden bedrijven gezond en zorgen voor continuïteit en groei. Werkgevers en werknemers zetten zich daar samen voor in. Ook een arbodienstverlener als Qare vervult een belangrijke rol. Bijvoorbeeld als uw sparringpartner bij het ontwikkelen van inzetbaarheidsbeleid en het naleven van de wettelijke arbo-verplichtingen. Maar ook als aanbieder van
interventies die de veiligheid, gezondheid en het werkplezier van uw werknemers vergroten.

De rechten en plichten zijn in Nederland geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. De arbodienst heeft als deskundige een adviserende rol.

Sinds 1 juli 2017 is een wijziging van de Arbowet in werking getreden. Er is nu nog meer aandacht voor preventie van ziekteverzuim en onveilige werksituaties.

De Arbowet benoemt vier kerndeskundigen

 1. Bedrijfsarts;
 2. Arbeidshygiënist;
 3. Hoger veiligheidskundige;
 4. Arbeids- en organisatiedeskundige.

 

Uw medewerker meldt zich ziek

Zodra uw werknemer verzuimt, heeft u te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de AVG. U als werkgever bent samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter is ook uw werknemer verplicht om hieraan mee te werken. Vanuit de AVG dient u rekening te houden met meerdere privacy-aspecten.
Zie voor meer informatie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

 

Waarom Qare

 • Uw werknemer krijgt optimale ondersteuning voor gezond en gemotiveerd werken.
 • Deskundig en praktisch advies;
 • Altijd een individuele aanpak, de menselijke maat;
 • Zorg, aandacht en nauwkeurigheid voor iedere ziekmelding;
 • Aanpak gericht op mogelijkheden;
 • Focus op het voorkomen van (langdurig) verzuim;
 • Effectief casemanagment-model bij verzuim; één aanspreekpunt voor u en uw werknemer.