Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

12 jaar verantwoordelijk

Vanaf de eerste verzuimdag tot het einde van het 12e ziektejaar bent u als werkgever verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex)werknemers. Een juiste inschatting van de verwachte verzuimduur en het actief hierop sturen zijn van groot belang. Tevens is kennis van de Ziektewet en WIA essentieel om ervoor te zorgen dat werknemers binnen twee jaar weer aan de slag kunnen en niet ziek uit dienst gaan.

Focus op mogelijkheden

Verzuim heeft gevolgen voor u als werkgever en natuurlijk ook voor de werknemer. Qare brengt vlot de mogelijkheden en beperkingen in kaart en focust op de opties voor werkhervatting, deels of volledig.

Kosten

Gemiddeld kost een verzuimende werknemer € 250,- per dag. Duurt dit 12 jaar, dan kan dat oplopen tot enkele tonnen!

  • De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht loon door te betalen in het kader van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ).
  • Valt uw werknemer niet onder deze regeling dan ontvangt hij of zij twee jaar maximaal een Ziektewetuitkering.
  • Na twee jaar kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. UWV legt de rekening bij u neer. Hier komen nog de kosten bij voor re-integratie-inspanningen waartoe u verplicht bent.

Het loont dus om te zorgen voor goede verzuimbegeleiding en effectieve begeleiding van re-integratie / mobiliteit. Vanzelfsprekend is dit ook in het belang van uw werknemer.

Van alleen inzet (bedrijfs)arts tot complete verzuimbegeleiding

U vindt bij Qare wat u nodig heeft. Wilt u alleen de (bedrijfs)arts inschakelen? Dat kan. Ons ‘eigen-regie-model’ geeft meer steun en gaat ervan uit dat u zelf nog een aantal dingen doet. Wilt u minimale tijd kwijt zijn aan verzuim? Dan is volledige verzuimbegeleiding, het casemanagement-model de beste keuze.

Casemanagement-model

Onze casemanager is de contactpersoon voor zowel van de verzuimende werknemer als voor zijn of haar leidinggevende. De casemanager is maximaal in de eerste 104 weken van het verzuim de regiehouder en zorgt ervoor dat alles wat nodig is, gedaan wordt. Streven is om zoveel mogelijk te ‘demedicaliseren’; de (bedrijfs)arts wordt alleen ingeschakeld als dit (medisch) noodzakelijk is.

De aan uw organisatie verbonden (medisch) casemanager van Qare Nederland Arbo neemt alle ziekmeldingen in behandeling. De medisch casemanager neemt, na een door u te bepalen aantal dagen, telefonisch contact op met uw verzuimende medewerker. Afhankelijk van de situatie bepalen wij de koers. De casemanager draagt er zorg voor dat aan de verplichtingen die worden gesteld vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan. De (medisch) casemanager heeft korte communicatielijnen met de (bedrijfs)arts en focust op mogelijkheden tot werkhervatting.

Waarom Qare?

  • Strikte toepassing van de wetgeving én oog voor de menselijke maat.
  • Persoonlijke benadering.
  • Vaste casemanager en (bedrijfs)arts voor iedere organisatie.
  • Alert op voorkomen van loonsancties.
  • Preventie van instroom in Ziektewet en WGA.
  • Alle verrichtingen worden vastgelegd in ons verzuimsysteem.
  • Kostenbewust.

Meer weten over de verzuimbegeleiding van Qare?

Neemt u dan contact op