Details nieuwe Arbowet 2017

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Rol bedrijfsarts

 • Een werknemer heeft het recht om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen, ook als er geen sprake is van verzuim. De werkgever hoeft niet geïnformeerd te worden.
 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts (van een andere arbodienst).
 • De werkgever is verplicht om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen de werkplekken te bezoeken.
 • De bedrijfsarts heeft het recht op overleg met medezeggenschapsorgaan, preventiemedewerker en/of belanghebbende werknemers over het beleid voor gezond en veilig werken.
 • De preventieve taken van de bedrijfsarts zijn specifieker benoemd.
 • Er moet een een klachtenprocedure over de dienstverlening van de arbodienst.
 • De bedrijfsarts is verplicht en moet tijd krijgen om beroepsziekten te melden.

Rol preventiemedewerker (intern bij uw organisatie)

 • Er wordt expliciet vastgelegd dat de preventiemedewerker adviseert aan en nauw samenwerkt met de bedrijfsarts/arbodienst.
 • Het medezeggenschapsorgaan, de werkgever, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst moeten tenminste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken binnen de organisatie bespreken.
 • De preventiemedewerker moet in ieder geval ingeschakeld worden bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bij de advisering en uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen.
 • Naast het instemmingsrecht van het medezeggenschapsorgaan voor wat betreft de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker, moet het medezeggenschapsorgaan en de werkgever met een gemeenschappelijke opvatting komen over de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Het doel is meer draagvlak en een duidelijkere taak voor de preventiemedewerker.

Rechten medezeggenschapsorgaan / OR

 • Voor de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie heeft de OR instemmingsrecht.
 • Alle Arbo-kerndeskundigen krijgen het recht met het medezeggenschapsorgaan te overleggen.
 • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de inschakeling van de second opinion bedrijfsarts.

Wat kunt u zelf als werkgever doen?

 • Nagaan in hoeverre de werknemersvertegenwoordiging al voldoende in hun rol zit.
 • Checken of uw organisatie een preventiemedewerker heeft (met voldoende ondersteuning vanuit de werknemersvertegenwoordiging).
 • Beoordelen of de toegankelijkheid van de bedrijfsarts voldoende bekend is bij de werknemers.
 • Een model ontwikkelen voor
  • samenwerking bedrijfsarts & preventiemedewerker
  • samenwerking bedrijfsarts & OR/werknemersvertegenwoordiging
  • de vrije toegang tot werkplekken voor de bedrijfsarts.

Onze A&O-deskundige kan u hier desgewenst in adviseren.

Meer vragen over arbodienstverlening?

Neem contact op