Qare totaal

1.Arbodienstverlening

Vitale werknemers houden bedrijven gezond en zorgen voor continuïteit en groei. Werkgevers en werknemers zetten zich daar samen voor in. Uw arbodienstverlening maakt een essentieel onderdeel uit van dit proces, met verzuimbegeleiding, onderzoek, workshops, preventieve zorg, etc.

Qare Totaal borgt een goede arbodienstverlening met:

 • Inzet medische casemanager op dag 1/3/5
 • Vaste casemanager(s) en coördinerend arts
 • Inzet arts wanneer noodzakelijk
 • Samenwerking met leidinggevende en P&O
 • Benutten re-integratiemogelijkheden bij werkgever

2. Uitvoering Ziektewet

Werknemers zijn in Nederland verplicht verzekerd voor een tijde- lijk inkomen bij ziekte. De Ziektewet ondersteunt zieke werkne- mers die geen werkgever (meer) hebben. Als ex-werkgever moet u voldoen aan de wettelijke regels, maar u heeft er ook baat bij dat het hele proces rond de Ziektewet soepel verloopt.

Qare Totaal helpt u bij een goede uitvoering van de Ziektewet met:

 • Toepassen van Wijzigingen en Wet- en Regelgeving
 • Verzuimbegeleiding vanaf dag 1
 • Uitkeringsadministratie
 • Audit UWV
 • Voorkomen instroom in de WGA

3. Uitvoering Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikt- heid (WGA)

Een werknemer komt in aanmerking voor een WGA-uitkering als hij na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het oude loon. Een recht- vaardig uitkeringsrecht, dat rechten en plichten kent voor zowel werknemer als werkgever.

Qare Totaal beheerst de WGA en de schadelast met:

 • Voorkomen van instroom in de WGA door implementatie WGA-regiemodel
 • Verlagen van WGA-lasten door WGA-casemanagement, waarbij:
  • de casemanager verantwoordelijk is voor re-integratie
  • de arts-gemachtigde verantwoordelijk is voor communicatie met UWV inzake bezwaar/beroep/herbeoordeling

4. Data-analyse

De loonkosten, bijbehorende wet- en regelgeving, werkgevers- of verzekeringspremies en pensioenafdrachten veroorzaken een enorme hoeveelheid aan data. Een gebrek aan overzicht kan dan leiden tot onzekerheid. Onze deskundigen creëren inzicht, zodat we kunnen ontdekken waar ruimte is om te verbeteren.

De data-analyse van Qare Totaal biedt control en opbrengst door:

 • Optimalisatie van HR- en salarisadministratie
 • Dashboards, slimme software en onderlinge koppelingen
 • Reparatie van premiekorting, Whk en premies
 • Digitale procedure met upload en uitvraag
 • Signaleren en realiseren van LKV, No-riskpolis, SROI, verzekeringspremie
 • Controleren en (her)berekenen van correcte premies
 • Grote besparing op interne loonkosten

5. Organisatiescan & financieringskeuze

Wilt u werken aan uw verzuimcijfers, uw financieringsopties overwegen, de langdurige inzetbaarheid van uw werknemers verteren? Om duurzame keuzes te kunnen maken, moet u eerst goed begrijpen hoe uw organisatie in elkaar steekt.

De Qare Totaal Organisatiescan & financieringskeuze omvat:

 • Inzicht in de eigen organisatie m.b.t. verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Inzicht in de huidige verzuimkosten en processen
 • Bekendheid van stakeholders met beleid en regelgeving
 • Optimalisatievoorstellen m.b.t. beïnvloeden risicoprofiel
 • Financieringsonderzoek ZW en WGA: publiek of privaat

Waarom Qare Totaal?

Qare Totaal ondersteunt u waar en wanneer nodig. Met adequate dienstverlening en de juiste (ict) instrumenten minimaliseren wij alle kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid en verbeteren wij uw verzuimproces.

 • Alle expertise gebundeld
 • Maatwerk per organisatie
 • Duidelijke processen
 • Geheel of gedeeltelijk uitbesteden mogelijk
 • Ondersteuning van learning by doing voor de lerende organisatie