Qare voor Sociale Zekerheid

Sociale Zekerheid

Meer verantwoordelijkheid voor u

Als werkgever heeft u de laatste jaren meer verantwoordelijkheid gekregen. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de werknemersverzekeringen voor (langdurige) ziekte of ontslag:

  • Ziektewet (ZW);
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WIA / WGA);
  • Werkloosheidswet (WW).

Daarnaast heeft zowel de werkgever als de werknemer zich te houden aan de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ook daar is de eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer toegenomen.

Tot 12 jaar betalen: Dat vraagt om een plan!

De uitkeringslasten kunnen nog 10 jaar in de vorm van verhoogde WGA-premies aan u als werkgever worden doorbelast. Dat gebeurt indien uw werknemer na 2 jaar ziekte:

  • gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt of
  • volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) is.

In dat geval betaalt u dus 12 jaar! Zowel voor u als voor uw werknemer is het zaak om dit te voorkomen.

Sinds 1 januari 2017 bent u als werkgever in het kader van de BeZaVa* als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van flexwerkers die arbeidsongeschikt zijn.

* Op 1 januari 2013 is de Wet BEperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid VAngnetters (Wet BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen.

Oplossingen