Uitvoeren eigenrisicodragen WW door Qare

Uitvoeren eigenrisicodragen WW door Qare

Het is van belang om de duur van de WW te beperken. Dit kan bewerkstelligd worden door het in beeld houden van de WW-gerechtigden en het op de hoogte zijn en blijven van hun activiteiten gericht op terugkeer naar werk.

Qare doet dit middels de volgende activiteiten:

  • Voeren van een intakegesprek en opstellen van een plan van aanpak.
  • Controleren of voldoen wordt aan de verplichtingen die de WW stelt.
  • Monitoren van re-integratie-inspanningen.
  • Voeren van maandelijkse voortgangsgesprekken waarmee de WW-gerechtigde gestimuleerd en gecoacht wordt om zelfstandig de re-integratie voort te zetten.
  • Frequent contact onderhouden met de uitkeringsgerechtigden (zowel telefonisch als per e-mail) waardoor wijzigingen (verhuizing naar buitenland, starten van een eigen bedrijf, arbeidsongeschiktheid, verlof, etc.) tijdig worden gesignaleerd.
  • Lezen van en feedback geven op sollicitatiebrieven en CV.
  • Aanvragen en melden bij UWV (Formulieren ‘Advies overheidswerkgever in het kader van re-integratie’ en ‘Melding verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject’).
  • Na 6 maanden WW erop wijzen dat vanaf dat moment alle arbeid als passende arbeid wordt gezien.
  • Adviseren over het inzetten van re-integratiemiddelen (bijvoorbeeld scholing, proefplaatsing, re-integratietraject).

Weten wat Qare voor u kan doen?

Stel uw vraag