Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (zieke) werknemers

Het is helaas niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de (bedrijfs)arts.
U kunt uw vraag stellen via medischsecretariaat@qarenederland.nl of telefonisch contact opnemen met uw casemanager via T 088-1021610.
De casemanager kan dan een telefonisch consult inplannen met de (bedrijfs)arts.

Voor Qare Nederland Arbo Dit kan na overleg met- en goedkeuring van uw leidinggevende. Uw leidinggevende kan bij ons aangeven dat het spreekuur dient te worden verzet. Let op, mogelijk kan dit alleen bij een geldige reden.
Voor Qare(Flex): Dit kan, na overleg met uw casemanager. Let op, dit kan alleen indien hiervoor zwaarwegende omstandigheden zijn. U kunt uw casemanager bereiken op T 088-1021610.

U kunt u vragen c.q. opmerkingen hierover mailen naar: medischsecretariaat@qarenederland.nl. Van daaruit zullen wij de vraag doorgeven aan de arts en ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie.

De Ziektewetuitkering wordt maximaal 6 weken na de eerste ziektedag uitgekeerd. U ontvangt van ons binnen 6 weken een brief, waarin exact staat beschreven op welke datum u de eerste Ziektewetuitkering ontvangt.

De Bedrijfsarts heeft de specialisatie in de Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde gedaan en is als medisch specialist geregistreerd in het BIG register.

Dit is het geneeskundige specialisme dat zich richt op de relatie tussen arbeid en gezondheid.

De AIOS bedrijfsgeneeskunde is een Arts (BIG-registratie) die in opleiding is tot specialist arbeid en gezondheid- bedrijfsgeneeskunde en werkt bij een als opleidingsinrichting erkende arbodienst. In ons geval Qare Nederland Arbo. De AIOS werkt onder supervisie van een praktijkopleider. Deze is bedrijfsarts en is tevens als opleider geregistreerd na het volgen van een opleiding om te mogen opleiden.

De Arts is een basisarts (BIG registratie) met kennis en ervaring op het  gebied van arbeid en gezondheid. De arts werkt onder supervisie van een geregistreerde bedrijfsarts van Qare Nederland Arbo. QARE leidt de artsen bij in diensttreden op via een interne opleiding tot het niveau waarbij ze zelfstandig beoordelingen kunnen doen en adviezen kunnen geven.

De Verzekeringsgeneeskundige heeft de specialisatie Verzekeringsgeneeskunde gedaan en is als medisch specialist geregistreerd in het BIG register. De verzekeringsgeneeskundige van QARE Nederland Arbo draagt zorg voor de medische beoordelingen in het kader van de ziektewet en WGA. Tevens kunnen zij beoordelingen doen en adviezen geven in het kader van de wet verbetering poortwachter. Zij werken dan onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts.

De bedrijfsarts, AIOS bedrijfsgeneeskunde en arts van QARE Nederland Arbo zijn door QARE opgeleid om de medische beoordelingen in het kader van de ziektewet en WGA te mogen verrichten.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts is opgeleid om op geleide van het door de (bedrijfs)arts vastgestelde re-integratiebeleid een verzuimende medewerker te coachen om de re-integratiedoelstellingen te halen. De praktijkondersteuner adviseert u en uw werkgever aangaande de re-integratie en de daarin behaalde resultaten. De praktijkondersteuner werkt met gedelegeerde taken van de (bedrijfs)arts en valt onder diens inhoudelijke verantwoordelijkheid.

De bedrijfsarts heeft structureel overleg met de praktijkondersteuner en stuurt zo nodig het beleid bij. Dit kan zijn tijdens het overleg met de praktijkondersteuner op basis van de door hem/haar aangeleverde gegevens, dan wel een nieuwe oproep bij de (bedrijfs)arts. Ook kan de praktijkondersteuner, op basis van de door hem/haar vastgestelde afwijkingen van de verwachtte re-integratieresultaten, een nieuwe afspraak bij de bedrijfsarts maken. Wilt u bepaalde zaken persé niet delen met de praktijkondersteuner of een tussentijdse herbeoordeling door de (bedrijfs)arts, dan kunt u dat aan de praktijkondersteuner aangeven. Deze zorgt dan voor een afspraak bij de (bedrijfs)arts.

De medisch casemanager is opgeleid om namens de (bedrijfs)arts medische gegevens te verzamelen om volgens de richtlijnen van de bedrijfsarts vast te stellen wanneer u door de bedrijfsarts gezien moet worden. In veel gevallen zult u echter de medisch casemanager kunnen aangeven dat dit niet nodig is, omdat u op zeer korte termijn de werkzaamheden al weer kunt hervatten.

De medisch casemanager legt de intake gegevens vast ten behoeve van de (bedrijfs)arts en rapporteert de afspraken die met u zijn gemaakt aan u en uw werkgever.

De medisch casemanager heeft op indicatie overleg met de (bedrijfs)arts en wordt gesuperviseerd door de (bedrijfs)arts.

Ja, dat is mogelijk. U kunt uw casemanager bereiken op T 088-1021610

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met ons op nummer: T 088-1021610.
Let op: onze terugkoppelingen verstrekken wij binnen 48 uur na het spreekuur.

Ja, dat is mogelijk. Hieronder treft u meer informatie aan over de rijbewijskeuringen. Klik hier om meer te lezen over rijbewijskeuring.

Ja, u kunt hierover met ons contact opnemen op T 088-1021610.

Klachtenregeling Qare

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u toch om wat voor reden dan ook niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. We staan voor u klaar om oplossingen te zoeken waar mogelijk.